Czym jest Rada Rodziców w szkole

Opublikowano: środa, 29 październik 2014

Rada rodziców

Jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
 • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
 • z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

 • rada rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, co powinno przejawiać się przede  wszystkim  w      sposobie wybierania jej członków,
 • struktura  organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny zapewnić jej niezbędną operatywność,
 • konieczne jest  bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez  radę działaniach,
 • rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.

Kompetencje rady rodziców

 

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

 q  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.

- wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników (art. 22a ust. 2b)

- wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników (art. 22a ust. 2g,

- udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2),

- opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje (art. 56 ust. 2),

- kompetencje rady rodziców (art. 54),

- kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 64a ust. 2, 3 i 4);

q  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, w szczególności:

- umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 pkt. 5),

- rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2).

Uprawnienia

 

Rodzice mają prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz szkolnych reprezentacji rodzicielskich, czyli rad rodziców.

Rada rodziców ma prawo do:

 • suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
 • gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
 • występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z jakością nauczania, z wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. Zielonych szkół), z finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy na kółka
  zainteresowań),
  z bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).

Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły i program profilaktyki. Program wychowawczy obejmuje:

 1. zadania  wychowawców klas,
 2. treści  wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
 3. zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim.

Program profilaktyki ma na celu:

 1. rozwijanie zainteresowań uczniów (np. tworzenie kółek zainteresowań),
 2. przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (np. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, współpraca z ośrodkami wychowawczymi),
 3. zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,
 4. zapobieganie uzależnieniom uczniów.

Rada rodziców może także opiniować wzór jednolitego stroju (obligatoryjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach) noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jednak ostateczna decyzja należy do dyrektora. W szkołach ponadgimnazjalnych dyrektor może, po zasięgnięciu opinii Rady rodziców, wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły.

 

Materiał opracowano na podstawie prezentacji zawartej na stronie: www.radarodzicow.codn.edu.pl